โ—๐Ÿ“ Opgelet: vanaf vandaag, 1 september '23, gelden er nieuwe regels voor de invordering van schulden in de verhouding B2C

Zo moet bijvoorbeeld de eerste ingebrekestelling steeds kosteloos zijn en een aantal verplichte vermeldingen bevatten.
Wanneer u een schadebeding bent overeengekomen, wordt deze onderworpen aan een wettelijk maximaal plafond, afhankelijk van het openstaande saldo.
Voor KMO's gelden er uitzonderingen voor het aanrekenen van nalatigheidsinteresten.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het innen van openstaande vorderingen?
JURES ADVOCATENย staat u graag bij!